Starka känslor kring Utsiktsberget

Om de politiska besluten avgjordes i Skaftö Folkets Hus skulle utsikterna för en exploatering av Utsiktsberget i Fiskebäckskil vara mycket dåliga. I den smockfulla samlingssalen - drygt 200 personer - övervägde motståndarna med säkert 8 - 2.

Men nu är det en helt annan församling, nämligen kommunfullmäktige i Lysekil, som antager eller förkastar en detaljplan - och därmed avgör ödet för stora delar av de innevånare som bor helt eller delvis i det charmiga f.d. kaptenssamhället på Skaftös nordvästsida. Och för dem som skulle vilja köpa ett av de framtida nya husen med närhet till ”Fiskebäckskil City”.

Gammal fråga

Frågan om utbyggnad av områdena kring Utsiktsberget har dryftats sedan 2006, då kommunen lade fast Översiktsplanen och i denna finns 30-50 bostäder inplanerade på den aktuella platsen. Sedan dess har planer ändrats, vuxit och minskat och den senaste detaljplanen för området omfattar 140 - 160 bostäder i olika storlekar och format. Storbyggare PEAB har option på marken och är villigt att betala cirka 50 miljoner kronor - om detaljplanen går igenom.

Stort samråd

I våras kallades till samrådsmöte och därefter har frågor och förslag haglat in över Byggnads- och miljönämnden i kommunen. Med alla dessa nya förslag från boende och andra berörda - och några inte lika mycket berörda (bland andra rektorn vid Handelshögskolan i Stockholm, tillika vice ordförande i Kulturrådet) - ska tjänstemännen vid kommunen nu sammanställa synpunkterna som framkommit under granskningsmötet och därefter och lägga fram förslaget till detaljplan först på kommunstyrelsens bord och därefter på kommunfullmäktiges.

De vanliga skiljelinjerna

Vid mötet i Grundsund inbjöds också till en politisk debatt med representanter från alla de tio partierna i kommunen - bortsett från moderaterna som avböjt. Lysekilspartiet - i vilket skaftöbon Thomas Falk ingår sedan Skaftöpartiet uppgått i LP - är mycket tveksamma till exploateringen. Miljöpartiet - som är emot allt som för Skaftö framåt, bakåt eller åt sidorna - kommer att rösta Nej liksom Vänsterpartiet som inte tror att husen går att sälja. Kommunisterna är också tveksamma, medan socialdemokraterna, folkpartiet, centern vill föra frågan vidare genom de olika instanserna. Sverigedemokraterna, som kan få utslagsröst, vill ha mer uppgifter innan de bestämmer sig för vilken sida de ska gynna.


Fast- och deltidsboende

Många anser att åsiktslinjerna också går mellan fastboende och sommarboende på Skaftö. Men det stämmer inte. Många fastboende i Fiskebäckskil - och framförallt de som blir direkt berörda av vägbreddningar och ökat trafikbuller - är emot denna utbyggnad medan flera sommarboende både i Kilen och på andra delar av ön inte bryr sig.

Tyck till före 8e september

”Tidsfristen att lämna in synpunkter till kommunen löper ut den 8 september, sedan rullar processen på”, säger Bo Göthesson (s), som är fastboende på Skaftö (Grundsund) och ordförande i Byggnadsnämnden. Han tror att ett beslut kommer att fattas i kommunfullmäktige före årsskiftet.


Text & foto: AGNETA DIDRIKSON


Många hade lämnat den vackra sommarkvällen och fyllde upp Skaftö Folkets Hus - alla de drygt 200 stolarna gick åt, resten fick stå både inne i hallen och ute på gräset.